FAQ

Ofte stilte spørsmål

Hjem
FAQ

1. Kan ekssamboer kreve husleie?

Den som flytter ut, kan kreve husleie av den som blir boende i en felles bolig. Loven gir anledning til å kreve markedsleie. Husleien løper i utgangspunktet fra det tidspunkt den som har flyttet ut stiller krav om betaling av leie. Husleie kan kreves tilsvarende egen eierandel.

2. Hva bør vi gjøre ved separasjon eller samlivsbrudd?

Dersom dere har felles barn under 16 år må dere til mekling på familievernkontoret. Dette er obligatorisk. Dere bør sette opp en avtale om hvor barna skal bo fast og omfanget av samværet for den andre forelderen. Dersom dere blir enige om det kan delt bosted avtales. Ønsker den ene forelderen ønsker å flytte med barna må dette varsles til den andre forelderen senest tre måneder før flyttingen. Dere bør også bli enige om det økonomiske oppgjøret og fordeling av eiendeler. Denne enigheten bør stadfestes i en skriftlig avtale. Dersom dere ikke blir enige om skifte eller barna, bør dere søke juridisk bistand. For slik bistand kan du ta kontakt med Advokatselskapet Hoaas.

3. Hva kan jeg ta med meg ut av ekteskapet uten å måtte dele?

Hovedregelen ved deling etter separasjon eller skilsmisse er felleseie. Dette innebærer at verdier skal deles likt. Imidlertid dersom dere hadde ektepakt med særeiebestemmelser eller et skjevdelingskrav kan eksempelvis eiendom, løsøre og verdier holdes utenfor deling. Ekteskapsloven § 59 oppstiller hjemmel for å kreve skjevdeling. Det er her viktig å huske på at skjevdeling må kreves for å få en realitet. Dersom du lurer på om du har et skjevdelingskrav i behold kan du ta kontakt med Advokatselskapet Hoaas.

4. Har far rett til samvær når han ikke har bodd sammen med barnemoren?

Far har rett til samvær med barnet selv om de ikke har bodd sammen eller hatt noe forhold. Fars rett til samvær avhenger selvsagt av mange ting, men med mindre det er til skade for barnet har han rett til samvær.

5. Har jeg foreldreansvar selv om jeg ikke har bodd eller vært kjæreste med mor?

Hva gjelder foreldreansvar er det nylig trådt i kraft nye bestemmelser om dette. Hovedregelen er nå at foreldre har felles foreldreansvar også når de ikke bor sammen. I stedet for at far må fremsette krav om å ta del i foreldreansvaret, vil det være mor som må gi melding til folkeregistreringsmyndighetene om at hun ønsker foreldreansvaret alene.

6. Kan far selge huset til ett av barna?

Dersom far eller en av foreldrene ikke sitter i uskifte, kan de selge eiendommen til den prisen de selv ønsker. Dette kan for mange oppleves som urimelig, men loven oppstiller ikke hinder for dette. Dokumentavgift må likevel betales iht. til markedsverdi og må oppgis på skjøtet.

7. Naboen bråker og lager mye støy. Hva kan jeg gjøre med dette?

Naboloven regulerer spørsmålet om urimelighet i naboforhold eller unødvendig støy. Det må tas en vurdering på hva som ligger over tålegrensen for støy. Man har i utgangspunktet lov til å gjøre ganske mye ute, uten at tålegrensen for støy er overtrådt. Loven setter ikke noen klar grense for hva som er ulovlig nabostøy, eller hvor terskelen for dette ligger. Det må tas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

8. Må jeg betale en faktura fra elektrikeren sendt meg etter fire år?

Vanlig pengekrav foreldes etter 3 år i hht. foreldelsesloven. Denne fakturaen kan ikke tvangsinndrives.

9. Må jeg bruke megler for å selge boligen min?

Loven oppstiller ikke krav til at du må bruke megler for å selge boligen din. I dag er det en del som velger å selge selv, og hvor kjøper og selger selv har kommet til en enighet. Det som da gjenstår er inngåelse av kjøpekontrakt og selve tinglysningsprosessen. De fleste bankene krever at selve oppgjøret med kjøpesummen og tinglysningsprosessen med skjøtet og pantedokumentet skal foretas av en advokat eller megler. Prisen på oppgjørsoppdrag ligger rundt kr. 15 000,-. Ta kontakt dersom du ønsker bistand eller oppgjørsoppdrag fra Advokatselskapet Hoaas.

10. Hva er forskjellen på en fremtidsfullmakt og et testament?

Testament bør skrives dersom man ønsker en annen fordeling enn det loven oppstiller. Innholdet i testamentet må likevel settes innenfor det spillerommet loven tillater. Testament har etter arveloven spesielle formkrav som må være oppfylt for at testamentet skal være gyldig. Det anbefales å ha advokat bistand ved oppsett av testament. Testamentet får først virkning etter testators bortgang.

En fremtidsfullmakt gir deg en mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. Fremtidsfullmakten får virkning mens fullmaktsgiveren ennå er i livet. Vergemålsloven oppstiller bestemmelser for fremtidsfullmakt. Etter vergemålsloven er en fremtidsfullmakt en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren, etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Uten fremtidsfullmakt kan fylkesmannen overta ansvaret for midlene dine. Med fremtidsfullmakt vil du selv kunne bestemme at ektefelle, barna eller andre skal kunne hjelpe deg, fordele og få glede av dine verdier om du blir dement og kommer på sykehjem. En fremtidsfullmakt gir således trygghet fordi du selv kan bestemme hvem, hva og hvordan med dine egne midler.

Trenger du konsultasjon?

Vi har åpent mandag til fredag fra kl. 08:00 til kl. 16:00

Ønsker du en konsultasjon?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ønsker du en konsultasjon?